voorwaarden jaarcursussen

Kreatief Danscentrum Leiderdorp

Cursusvoorwaarden

 

Algemeen

De groepsindeling - naar leeftijd en niveau – wordt bepaald door de leiding van Kreatief Danscentrum. Danskleding volgens voorschriften van de school. Het dragen van sieraden tijdens de lessen is niet toegestaaan.

 

Inschrijving

Heb je niet eerder bij ons gedanst, dan willen we graag dat je eerst vrijblijvend een proefles volgt (zie contactformulier). Jij kunt dan kijken hoe je het vindt en wij kunnen beoordelen op welk niveau je het beste kunt beginnen. Bij eerste inschrijving is de cursusovereenkomst definitief na betaling van het lesgeld of na inschrijving via het contactformulier op onze website.

 

Een cursusjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli met minimaal 36 lessen (incl. repetities en uitvoeringen). Tussentijdse inschrijving - in de loop van het cursusjaar - is in principe mogelijk. De inschrijving is voor bepaalde tijd en eindigt aan het eind van het cursusjaar op 31 juli 2019.

 

Veel van onze leerlingen/cursisten zijn kinderen of jongeren. Hun interesse voor dans kan in de loop van het jaar veranderen. Daarom is tussentijdse opzegging mogelijk. Dit kan na het verstrijken van de 1e termijn per 1 februari 2019. De opzegging (schriftelijk) moet dan uiterlijk één maand van te voren, dus vóór 1 januari 2019 door ons zijn ontvangen.

 

Minimaal één maand voor afloop van het cursusjaar ontvangen de ouders/cursisten een voorstel van de leiding van Kreatief Danscentrum voor de groepsindeling van het nieuwe seizoen. Na instemming, mondeling of schriftelijk, wordt een nieuwe cursusovereenkomst aangegaan. Weer voor bepaalde tijd (één cursusjaar) en onder gelijkblijvende cursusvoorwaarden.

 

Lesgeld

Het lesgeld van een cursusjaar wordt berekend in twee termijnen. Eén maand voorafgaande aan de eerst volgende termijn sturen wij een factuur met een overzicht van het verschuldigde lesgeld. Bij niet tijdige betaling (1e termijn vóór 1 augustus en 2e termijn vóór 1 februari) kan het lesgeld worden verhoogd met € 25,00 porto- en administratiekosten. Eventueel noodzakelijke incassokosten worden doorberekend.

 

Restitutie van lesgeld vindt uitsluitend plaats in de onderstaande situaties:

a) verhuizing van de leerling buiten de afstand van 25 km. van Kreatief Danscentrum

b) langdurige ziekte van de leerling (tegen overlegging van een medische verklaring)

 

Inhalen van lessen bij ziekte of afwezigheid van de leerling/cursist is niet mogelijk. Bij ziekte of afwezigheid van de docente wordt voor vervanging gezorgd. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunnen deze lessen - indien het totaal aantal aangeboden lessen op jaarbasis door de gemiste les(sen) minder is dan de gegarandeerde 36 lessen - op een nader te bepalen datum worden ingehaald.

 

Vakanties

In de schoolvakanties (basisscholen) en op erkende feestdagen wordt geen les gegeven. Tijdens de zomerstop zijn we acht weken gesloten.

 

Aansprakelijkheid/privacy/filmen/fotograferen & telefoon

Voor ontvreemding en/of schade aan goederen die de leerlingen/cursisten toebehoren en voor ongevallen ontstaan buiten de schuld of grove nalatigheid van medewerkers sluit de leiding van Kreatief Danscentrum iedere aansprakelijkheid uit. Voor de rust in de lessen vragen wij u uw telefoon in de zaal niet te gebruiken.

 

Adresgegevens van onze cursisten worden uitsluitend gebruikt voor onze eigen cursusadministratie.

 

Tijdens de kijklessen en/of in overleg met de docente is filmen en/of fotograferen voor eigen gebruik toegestaan. Dansfoto’s van cursisten publiceren we alleen na zorgvuldige selectie in de balletschool of op onze website. Heb je bezwaar tegen eventueel gebruik van foto’s van jou of van je dochter/zoon, laat het ons dan weten. Uiteraard houden wij rekening met de privacy wensen van onze cursisten.

 

Kreatief Danscentrum

 

Kerklaan 13

2351 NS Leiderdorp

 

06-19371747

kreadans@outlook.com

Voor inschrijving op onze balletschool willen we graag dat je eerst vrijblijvend een proefles volgt. Jij kunt dan kijken hoe je het vindt en wij kunnen zien in welke groep je het beste kunt starten.